Page 1 of 1

प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

Posted: 06 Jan 2018 10:56
by vivekpatait
मलयगिरीचे वारे
वासंतिक वारे
चैतन्य नांदे
घर-अंगणी


शहरी वारे
स्मागी वारे
मृत्य नांदे
घर-अंगणी.

Re: प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

Posted: 26 Mar 2018 15:54
by swami

Re: प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

Posted: 26 Mar 2018 15:55
by swami

Re: प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

Posted: 26 Mar 2018 15:55
by swami

Re: प्रदूषण क्षणिका (३) - वारे - पूर्वी आणि आता

Posted: 26 Mar 2018 15:55
by swami