All posts by Narendra Prabhu

जुगल तिवारी

जुगल तिवारी

कच्छच्या रणात जाऊन पक्षी वैभव पहायचं म्हटलं तर ते नवख्या माणसाला अशक्यप्राय व…

तुझी याद

तुझी याद यावी

अशा रम्य वाटा

सखे तुझ्या गावी

रवी येईल आता

किती हा फुलोरा

इथे सांड…

गणपतीपुळे

कोकणरेल्वेच्या
रत्नागिरी स्थानकापासून आरे-वारे मार्गे फक्त २२ कि.मी. एवढ्या अंतरावर असलेलं गणपत…

योगायोग

तसे इथे आम्ही
योगायोगानेच गेलो. गणपतीपुळ्याच्या सहलीवर असताना भाऊ जोश्यांच्या खानावळीत
जोवायला गे…