टिटवी

मी काही विचारवंत नाही ना पक्षी निरीक्षक…

पुण्यात (नावाला) राहत असुन सुद्धा सिमेंट जंगलाच्या आजूबाजू…

Second Takes (Sairat & Sultan)

थोडंसं पुढे जाऊन मागे वळून पाहिलं की दिसणारं चित्र नेहमीच जरा वेगळं असतं आणि दृष्टीची व्याप्तीही वा…

सवंगडी

कधीतरी मोठं व्हायला झालं
आणि लक्षात आलं
लहानपण पळून गेलं!
थांबवलं नाही तर हातातून जाईल
अधिकच मोठं व्हायल…