रंग झाले केसरी

रंग
सारे एक, झाले केसरी रे केसरी

पेटून
उठली एक ज्वाला केसरी रे केसरी

न्हाऊन
गेला लोक झाला …